News

Naturally, we’re extremely proud of the work we produce, from the smallest project to the largest, each deserves the same attention to detail.

Vacancy - Drawing Office Assistant (Fixed term for 18 months)

Vacancy - Drawing Office Assistant (Fixed term for 18 months)

EDIT: This position has been filled. Please do contact us though if you have an interest in working with CTS.

 

English

Deadline for applications : Wednesday 30 October 2019 (12 pm)

Interviews week commencing : W/C 11 November 2019

Cardiff Theatrical Services (CTS) provides a world-class scenery manufacturing service,  for opera, theatre  and exhibition companies, delivering  sets  and scenery to many of the world's leading performing arts companies.

We are looking for a Drawing office Assistant to work with us to contribute to the efficient running of projects through the Construction department by processing design information and producing drawings using Inventor and Autocad. 

The successful candidate will be able to work with the drawing office team to build on existing skills, learning to devise intelligent and efficient technical solutions and faithfully interpret our client’s designs and requirements.

Candidates should be able to demonstrate a high level of creative, interpretive, aesthetic and problem solving skills. Excellent organisation is essential for this role. An interest in theatre and theatrical scenery building would be desirable.

This is a great role for someone to join a company where you will work on technically interesting projects and be able to progress your career.

CTS is a Welsh National Opera subsidiary company.

Welsh National Opera is an Equal Opportunities Employer and a Registered Charity.  We encourage people from any background to apply for vacancies.  We are committed to creating a workforce which is representative of society and brings together people with a variety of skills and experiences to help shape what we do and how we work. We are particularly keen to hear from Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) and disabled candidates.

For further information and an application pack go to https://wno.org.uk/about/work-for-us

 

Cymraeg

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 30 Hydref (12 pm)

Cyfweliadau: W/D 11 Tachwedd 2019

Mae Gwasanaethau Theatrig Caerdydd (CTS) yn darparu gwasanaeth gweithgynhyrchu golygfeydd o'r radd flaenaf, ar gyfer pob math o adloniant byw, gan greu a darparu golygfeydd i nifer o gwmnïau celfyddydau perfformio blaengar y byd.

Rydym yn chwilio am Gymhorthydd i'r swyddfa Ddylunio i weithio gyda ni, er mwyn cyfrannu at rediad effeithlon prosiectau drwy'r adran Adeiladu, drwy brosesu gwybodaeth dyluniadau a chynhyrchu dyluniadau gan ddefnyddio Inventor ac Autocad. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio gyda thîm y swyddfa ddylunio i adeiladu ar sgiliau presennol, dysgu i ddyfeisio datrysiadau technegol deallusol ac effeithiol a dehongli dyluniadau a gofynion ein cleient yn gywir.

Dylai bod ymgeiswyr yn gallu arddangos lefel uchel o sgiliau creadigol, deongliadol, esthetig a sgiliau datrys problemau. Mae sgiliau trefnu rhagorol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Byddai diddordeb mewn theatr ac adeiladu golygfeydd theatrig yn ddymunol.

Mae hon yn rôl wych i rywun sy'n ymuno â chwmni lle byddwch yn gweithio ar brosiectau technegol difyr lle gallwch ddatblygu'ch gyrfa.

Mae CTS yn is-gwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Rydym yn annog pobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy'n cynrychioli cymdeithas ac sy'n dwyn ynghyd pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i helpu i siapio'r hyn a wnawn a sut y gweithiwn. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), a phobl anabl sy'n dymuno ymgeisio.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais ewch i https://wno.org.uk/cy/about/work-for-us

Get In Touch

Thank you for your contact

Cardiff Theatrical Services Limited
Ellen Street, Cardiff, CF10 4TT


Tel: +44 (0)29 2063 4680
Fax: +44 (0)29 2048 1275


Facebook Icon   Twitter Icon   Google Plus Icon   Linkedin Icon

Site design by Caffeine Creative | © Cardiff Theatrical Services